مقیاس ها

مقالهشماره
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Addiction-Acknowledgement-Scale-AAS-1.docxAddiction Acknowledgement Scale (AAS)1
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Affective-Temperament-Questionnaire-ATQ.docxAffective Temperament Questionnaire (ATQ)2
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Afterlife-Motivation.docAfterlife Motivation3
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Afterlife-Motivation-short-form.docxAfterlife Motivation- short form4
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Alexithymia-.docAlexithymia5
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Anxiety-and-Depression.docAnxiety and Depression6
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Assertiveness.docAssertiveness7
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Attachment-Style.docxAttachment Style8
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Attachment-to-God-Inventory.docxAttachment to God Inventory9
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Attributional-Complexity-.docAttributional Complexity10
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Authentic-Hubristic-Pride-Scale-.docxAuthentic- Hubristic Pride Scale11
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Balanced-Inventory-of-Desirable-Responding-BIDR.docxBalanced Inventory of Desirable Responding (BIDR)12
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Bartone-Symptom-Checklist-.docBartone Symptom Checklist13
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Baumrind-Parenting-Styles.docxBaumrind Parenting Styles14
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Big-5-100-.docBig 5 (100)15
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Big-5-50-.docBig 5 (50)16
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Boundary-Personality-Questionnaire.docxBoundary Personality Qu17
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Career-Commitment.docxCareer Commitment18
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Career-Satisfaction.docxCareer Satisfaction19
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Child-Abuse-and-Trauma-Scale-CAT.docxChild Abuse and Trauma Scale (CAT)20
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Childhood-Traumatic-Events-Scale.docxChildhood Traumatic Events Scale21
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Chronic-Self-Destructiveness-Scale-.docxChronic Self-Destructiveness Scale22
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Cloninger-Self-Transcendence-Subscale.docxCloninger Self-Transcendence Subscale23
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Cognitive-Somatic-Anxiety.docxCognitive-Somatic Anxiety24
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Collective-Self-Esteem.docxCollective Self-Esteem25
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Collective-Values.docxCollective Values26
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Collectivist-Individualist-Values-Scales.docCollectivist-Individualist Values Scales27
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Comprising-the-Spiritual-Transcendence-Facet-Scale.docComprising the Spiritual Transcendence Facet Scale28
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Conceptual-Clarification-of-Individualism-and-Collectivism.docConceptual Clarification of Individualism and Collectivism29
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Constructive-Thinking.docxConstructive Thinking30
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Cultural-Religious-Orientation-Scale.docCultural Religious Orientation Scale32
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Death-Anxiety-.docDeath Anxiety33
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Defense-Styles-Scale.docDefense Styles Scale34
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Dirty-Dozen-Dark-Triad.docDirty Dozen Dark Triad35
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Dispositional-Hope-Scale-.docxDispositional Hope Scale36
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Dissociative-Experiences-Scale-DES.docxDissociative Experiences Scale (DES)37
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Emotional-Awareness.docxEmotional Awareness38
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Emotional-Processing.docxEmotional Processing39
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Emotional-Regulation-Scale.docEmotional Regulation Scale40
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Empathy-Scale.docEmpathy Scale41
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Forgiveness-Scale.docxForgiveness Scale42
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/General-Health-Questionnaire.docGeneral Health Questionnaire43
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/God-Belief-Scale.docGod Belief Scale44
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Gratitude-Questionnaire.docxGratitude Questionnaire45
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Hardiness-Dispositional-Resilience-Scale.docxHardiness (Dispositional Resilience Scale)46
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Harmony-Control-Scale.docxHarmony Control Scale47
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Hopkins-Symptom-Checklist-HSCL.docHopkins Symptom Checklist (HSCL)48
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Horizontal-and-Vertical-Individualism-and-Collectivism.docHorizontal and Vertical Individualism and Collectivism49
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Identity-Scale.docIdentity Scale50
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Impaired-Control-over-Metnal-Activity-.docImpaired Control over Metnal Activity51
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Impulsivity-Scale.docImpulsivity Scale52
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Integrative-Self-Knowledge-Scale.docxIntegrative Self-Knowledge Scale53
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Interpersonal-Dependency.docxInterpersonal Dependency54
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Inventory-of-Interpersonal-Problems-IIP.docInventory of Interpersonal Problems (IIP)55
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/IPIP-NEO.docIPIP-NEO56
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Iranian-Rdeligious-Coping-Scale.docxIranian Rdeligious Coping Scale57
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Islamic-Reflection-Scale-.docIslamic Reflection Scale58
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Job-Characteristic-Inventory.docxJob Characteristic Inventory59
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Levels-of-Self-Criticism-Scale-LOSC.docLevels of Self-Criticism Scale (LOSC)60
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Machiavellianism.docxMachiavellianism61
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Margolis-Thomas-Narcissism-.docMargolis Thomas Narcissism62
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Marlow-Crowne-Social-Desirability-Scale-MCSDS.docxMarlow-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS)63
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Mindful-Attention-Awareness-Scale-MAAS.docMindful Attention Awareness Scale (MAAS)64
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Multidimensional-Assessment-of-Interoceptive-Awareness-.docxMultidimensional Assessment of Interoceptive Awareness65
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Muslim-Experiential-Religiousness.docxMuslim Experiential Religiousness67
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Muslim-Self-Control.docxMuslim Self-Control68
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Mysticism-scale.docMysticism scale70
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Narcissistic-Personality-Inventory-NPI.docNarcissistic Personality Inventory (NPI)71
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Nearness-to-God-Scale-.docNearness to God Scale72
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Need-for-Cognition-Scale.docNeed for Cognition Scale73
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Overall-Job-satisfaction.docxOverall Job satisfaction74
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Pargament-Religious-Coping-Scale.docxPargament Religious Coping Scale75
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Pargament-Religious-Problem-Solving-.docPargament Religious Problem Solving76
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Perceived-Stress10.docPerceived Stress1077
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Personal-Attributes-Questionnaire.docPersonal Attributes Questionnaire78
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Personal-Feelings-Questionnaire-PFQ.docPersonal Feelings Questionnaire (PFQ)79
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Philadelfhia-Mindfulness.docxPhiladelfhia Mindfulness80
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Piedmont-Spirituality-Scale.docPiedmont Spirituality Scale81
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Post-Critical-Belief-Scale.docPost-Critical Belief Scale82
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Primary-and-Secondary-Psychopathy-Scales.docxPrimary and Secondary Psychopathy Scales83
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Psychological-Measure-of-Islamic-Religiousness-PMIR.docPsychological Measure of Islamic Religiousness (PMIR)84
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Quest-Scale-.docQuest Scale85
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Reflective-Functioning-QuestionnaireRFQ.docxReflective Functioning Questionnaire(RFQ)86
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Religious-Fundamentalism-Scale12.docxReligious Fundamentalism Scale(12)87
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Religious-Schema-Scale.docxReligious Schema Scale88
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Revised-Transliminality-Scale.docRevised Transliminality Scale89
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/ROS-Single-Item.docxROS Single Item90
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Rosenberg-Self-Esteem-Scale.docRosenberg Self-Esteem Scale91
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Rumination-Reflection-Questionnaire-RRQ.docRumination- Reflection Questionnaire (RRQ)92
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Sahin-Francis-Scale-of-Attitude-toward-Islam.docxSahin-Francis Scale of Attitude toward Islam93
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Satisfaction-with-Life-Scale-SWLS.docSatisfaction with Life Scale (SWLS)94
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Self-Compassion-Short-Form.docxSelf-Compassion- Short Form95
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Self-Consciousness-Scale.docSelf-Consciousness Scale96
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Self-Control-Short-Form.docxSelf-Control- Short Form97
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Self-Monitoring-Scale.docxSelf-Monitoring Scale98
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Self-Regulation-of-Withholding-Negative-Emotions.docxSelf-Regulation of Withholding Negative Emotions99
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Sense-of-Coherence-Scale.docxSense of Coherence Scale100
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Social-Intelligence-Scale.docxSocial Intelligence Scale101
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Spiritual-Well-Being.docxSpiritual Well-Being102
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Splitting-Index.docxSplitting Index103
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Sternberg-Love.docxSternberg Love105
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Subjective-Vitality-Scale.docSubjective Vitality Scale106
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/The-Brief-Resilience-Scale-.docxThe Brief Resilience Scale107
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/The-Grandiose-Narcissism-Scale.docxThe Grandiose Narcissism Scale108
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/The-Other-As-Shamer-Scale.docxThe Other As Shamer Scale109
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Weinberger-Adjustment-Inventory-.docxWeinberger Adjustment Inventory110

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture