مقیاس ها

مقالهشماره
دانلودAddiction Acknowledgement Scale (AAS)1
دانلودAffective Temperament Questionnaire (ATQ)2
دانلودAfterlife Motivation3
دانلودAfterlife Motivation- short form4
دانلودAlexithymia5
دانلودAnxiety and Depression6
دانلودAssertiveness7
دانلودAttachment Style8
دانلودAttachment to God Inventory9
دانلودAttributional Complexity10
دانلودAuthentic- Hubristic Pride Scale11
دانلودBalanced Inventory of Desirable Responding (BIDR)12
دانلودBartone Symptom Checklist13
دانلودBaumrind Parenting Styles14
دانلودBig 5 (100)15
دانلودBig 5 (50)16
دانلودBoundary Personality Qu17
دانلودCareer Commitment18
دانلودCareer Satisfaction19
دانلودChild Abuse and Trauma Scale (CAT)20
دانلودChildhood Traumatic Events Scale21
دانلودChronic Self-Destructiveness Scale22
دانلودCloninger Self-Transcendence Subscale23
دانلودCognitive-Somatic Anxiety24
دانلودCollective Self-Esteem25
دانلودCollective Values26
دانلودCollectivist-Individualist Values Scales27
دانلودComprising the Spiritual Transcendence Facet Scale28
دانلودConceptual Clarification of Individualism and Collectivism29
دانلودConstructive Thinking30
دانلودCultural Religious Orientation Scale32
دانلودDeath Anxiety33
دانلودDefense Styles Scale34
دانلودDirty Dozen Dark Triad35
دانلودDispositional Hope Scale36
دانلودDissociative Experiences Scale (DES)37
دانلودEmotional Awareness38
دانلودEmotional Processing39
دانلودEmotional Regulation Scale40
دانلودEmpathy Scale41
دانلودForgiveness Scale42
دانلودGeneral Health Questionnaire43
دانلودGod Belief Scale44
دانلودGratitude Questionnaire45
دانلودHardiness (Dispositional Resilience Scale)46
دانلودHarmony Control Scale47
دانلودHopkins Symptom Checklist (HSCL)48
دانلودHorizontal and Vertical Individualism and Collectivism49
دانلودIdentity Scale50
دانلودImpaired Control over Metnal Activity51
دانلودImpulsivity Scale52
دانلودIntegrative Self-Knowledge Scale53
دانلودInterpersonal Dependency54
دانلودInventory of Interpersonal Problems (IIP)55
دانلودIPIP-NEO56
دانلودIranian Rdeligious Coping Scale57
دانلودIslamic Reflection Scale58
دانلودJob Characteristic Inventory59
دانلودLevels of Self-Criticism Scale (LOSC)60
دانلودMachiavellianism61
دانلودMargolis Thomas Narcissism62
دانلودMarlow-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS)63
دانلودMindful Attention Awareness Scale (MAAS)64
دانلودMultidimensional Assessment of Interoceptive Awareness65
دانلودMuslim Experiential Religiousness67
دانلودMuslim Self-Control68
دانلودMysticism scale70
دانلودNarcissistic Personality Inventory (NPI)71
دانلودNearness to God Scale72
دانلودNeed for Cognition Scale73
دانلودOverall Job satisfaction74
دانلودPargament Religious Coping Scale75
دانلودPargament Religious Problem Solving76
دانلودPerceived Stress1077
دانلودPersonal Attributes Questionnaire78
دانلودPersonal Feelings Questionnaire (PFQ)79
دانلودPhiladelfhia Mindfulness80
دانلودPiedmont Spirituality Scale81
دانلودPost-Critical Belief Scale82
دانلودPrimary and Secondary Psychopathy Scales83
دانلودPsychological Measure of Islamic Religiousness (PMIR)84
دانلودQuest Scale85
دانلودReflective Functioning Questionnaire(RFQ)86
دانلودReligious Fundamentalism Scale(12)87
دانلودReligious Schema Scale88
دانلودRevised Transliminality Scale89
دانلودROS Single Item90
دانلودRosenberg Self-Esteem Scale91
دانلودRumination- Reflection Questionnaire (RRQ)92
دانلودSahin-Francis Scale of Attitude toward Islam93
دانلودSatisfaction with Life Scale (SWLS)94
دانلودSelf-Compassion- Short Form95
دانلودSelf-Consciousness Scale96
دانلودSelf-Control- Short Form97
دانلودSelf-Monitoring Scale98
دانلودSelf-Regulation of Withholding Negative Emotions99
دانلودSense of Coherence Scale100
دانلودSocial Intelligence Scale101
دانلودSpiritual Well-Being102
دانلودSplitting Index103
دانلودSternberg Love105
دانلودSubjective Vitality Scale106
دانلودThe Brief Resilience Scale107
دانلودThe Grandiose Narcissism Scale108
دانلودThe Other As Shamer Scale109
دانلودWeinberger Adjustment Inventory110