جدول برنامه آموزشی

برنامه آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت زیر نظر دکتر نیما قربانی و با مدرک

انجمن بین‌المللی درمان‌های پویشی ـ تجربه‌ای

 

الف) آموزش نظریِ الزامی
سطحعنوان درسپیش‌نیازتعداد ساعاتمدرسمنابعنحوه اجرانحوه ارزیابیشرط صدور گواهی
یکاصول روان‌درمانیندارد40 ساعت (10 جلسه 4 ساعته) ۱ جلسه تعطیل مروری مجموعاً ۱۱ هفتهمتغیر1. سبک‌ها و مهارت‌های ارتباطی/ نیما قربانی 2. دروغ‌هایی که به خود می‌گوییم/ جان فردریکسون؛ ترجمه امیر منشی ازغندی 3. چه بگوییم و چه وقت بگوییم در ارتباط درمانی/ پل واکتل 4. پرورش مهارت‌های درونی روان‌درمانی/تونی رومینیر؛ ترجمه نوشین مجلسی و فرشید مرادیان 5. من به روایت من/ نیما قربانی 6. حریف نهان: نظریه‌پردازی‌هایی درباره ناهشیاری/ نیما قربانی 7. فریب نهان: روش‌های دستکاری احساسی و گریز از واقعیت/ نیما قربانی تدریس+ پیش‌مطالعه+ متن‌خوانی+ تکالیف هفتگیتکالیف هفتگی + شیوه بودن و تعامل دانشجو در کلاس و گروه تلگرامکسب نمره قبولی (حداقل 70 از 100) در آزمون پایانی
دواصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدتندارد۲۸ ساعت (7 جلسه 4 ساعته)متغیر1. از خط تا مثلث تعارض/ نیما قربانی 2. روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت/ نیما قربانی ۳. مصاحبه با فردریکسون از جان و تن ۳ و ۴ ۴. مصاحبه با نبورسکی از جان و تن ۷ و ۸ 5. مرجع روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت/ نت کن؛ ترجمه علیرضا طهماسبتدریس+ پیش‌مطالعهشیوه بودن و تعامل دانشجو در کلاس و گروه تلگرامکسب نمره قبولی (حداقل 70 از 100) در آزمون پایانی
سههم‌آفرینی تغییرسطوح یک و دو آموزش نظری40 ساعت (13 جلسه 3 ساعته) ۱ جلسه تعطیل مروری مجموعاً 14 هفتهمتغیر1. Co-Creating Change/ Jon Frederickson 2. مرجع روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت/ نت کن؛ ترجمه علیرضا طهماسبتدریس+ پیش‌مطالعه+ متن‌خوانیشیوه بودن و تعامل دانشجو در کلاس و گروه تلگرامکسب نمره قبولی (حداقل 70 از 100) در آزمون پایانی
چهارهم‌آفرینی امنیتسطوح یک تا سه آموزش نظری40 ساعت (13 جلسه 3 ساعته) ۱ جلسه تعطیل مروری مجموعاً 14 هفتهمتغیر1. Co-Creating Safety/ Jon Frederickson 2. مرجع روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت/ نت کن؛ ترجمه علیرضا طهماسبتدریس+ پیش‌مطالعه+ متن‌خوانیشیوه بودن و تعامل دانشجو در کلاس و گروه تلگرامکسب نمره قبولی (حداقل 70 از 100) در آزمون پایانی

مجموع ساعات                                          148 ساعت

 

ب) آموزش عملیِ الزامی

سطحعنوان درسپیش‌نیازتعداد ساعاتمدرسمنابعنحوه اجرانحوه ارزیابیشرط صدور گواهی
یکایفای نقش (رول‌پلی): مقدماتسطوح یک تا سه آموزش نظری32 ساعت (8 جلسه 4 ساعته) 8 هفتهجمعی از اساتیدتمرینات مهارت‌ساز مقدماتی و رول‌پلی آزادتدریس+ ایفای نقششیوه بودن و تعامل دانشجو در کلاس و گروه تلگرامتأیید استاد و مدیر مرکز
دوایفای نقش (رول‌پلی): کار با بیماران مقاومسطوح یک تا سه آموزش نظری + سطح یک آموزش عملی32 ساعت (8 جلسه 4 ساعته) 8 هفتهجمعی از اساتیدتمرینات مهارت‌ساز کار با بیماران مقاوم و رول‌پلی آزادتدریس+ ایفای نقششیوه بودن و تعامل دانشجو در کلاس و گروه تلگرامتأیید استاد و مدیر مرکز
سهایفای نقش (رول‌پلی): کار با بیماران شکنندهسطوح یک تا چهار آموزش نظری + سطح یک و دو آموزش عملی32 ساعت (8 جلسه 4 ساعته) 8 هفتهجمعی از اساتیدتمرینات مهارت‌ساز کار با بیماران شکننده و رول‌پلی آزادتدریس+ ایفای نقششیوه بودن و تعامل دانشجو در کلاس و گروه تلگرامتأیید استاد و مدیر مرکز

مجموع ساعات                                          96 ساعت

 

سطحعنوان درسپیش‌نیازتعداد ساعاتمدرسمنابعنحوه اجرانحوه ارزیابیشرط صدور گواهی
---سوپرویژن روان‌درمانیسطوح یک تا سه آموزش نظری + سطح یک آموزش عملیهر 6 ماه یک سوپروایزر حداقل ماهی 2 جلسهمتغیر---هدایت فردیشیوه بودن و مداخلات درمانی دانشجوتأیید سوپروایزر و مدیر مرکز
---Core Trainingسطوح یک تا چهار آموزش نظری و سطوح یک تا سه آموزش عملی12 بلاک فصلی یک بلاکدکتر نیما قربانی---هدایت گروهیشیوه بودن و مداخلات درمانی دانشجوتأیید سوپروایزر و مدیر مرکز

 

ج) دروس ضروری

سطحعنوان درسپیش‌نیازتعداد ساعاتمدرسمنابعنحوه اجرانحوه ارزیابیشرط صدور گواهی
---مبانی اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی (1)ندارد8 ساعتدکتر فرشید مرادیان؟؟تدریسشیوه بودن و تعامل دانشجو در کلاس و گروه تلگرامکسب نمره قبولی (حداقل 70 از 100) در آزمون پایانی
---مبانی اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی (2)ندارد6 ساعتدکتر فرشید مرادیان؟؟تدریسشیوه بودن و تعامل دانشجو در کلاس و گروه تلگرامکسب نمره قبولی (حداقل 70 از 100) در آزمون پایانی
---مدیریت بحرانندارد5 ساعتدکتر نیما قربانی؟؟تدریسشیوه بودن و تعامل دانشجو در کلاس و گروه تلگرامکسب نمره قبولی (حداقل 70 از 100) در آزمون پایانی

 

د) دروس مکمل اختیاری

سطحعنوان درسپیش‌نیازتعداد ساعاتمدرسمنابعنحوه اجرانحوه ارزیابیشرط صدور گواهی
---نقشه راه ناهشیارسطوح دو و سه آموزش نظری18 ساعت (6 جلسه 3 ساعته) 6 هفتهمتغیر1. Mastering Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: A Roadmap to the Unconscious/ Josette Ten Have-De Labije and Robert J. Neborsky. 2. مرجع روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت/ نت کن؛ ترجمه علیرضا طهماسبتدریس+ پیش‌مطالعه+ متن‌خوانیشیوه بودن و تعامل دانشجو در کلاس و گروه تلگرامکسب نمره قبولی (حداقل 70 از 100) در آزمون پایانی
---آن‌سوی مقاومتسطوح دو و سه آموزش نظری18 ساعت (6 جلسه 3 ساعته) 6 هفتهمتغیر1. Reaching Through Resistance: Advanced Psychotherapy Techniques/ Allan Abbass. 2. مرجع روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت/ نت کن؛ ترجمه علیرضا طهماسبتدریس+ پیش‌مطالعه+ متن‌خوانیشیوه بودن و تعامل دانشجو در کلاس و گروه تلگرامکسب نمره قبولی (حداقل 70 از 100) در آزمون پایانی
---پنهان ز دیدگانسطوح دو و سه آموزش نظری24 ساعت (8 جلسه 3 ساعته) 8 هفتهمتغیر1. Hidden from View/ Allan Abbass 2. مرجع روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت/ نت کن؛ ترجمه علیرضا طهماسبتدریس+ پیش‌مطالعه+ متن‌خوانیشیوه بودن و تعامل دانشجو در کلاس و گروه تلگرامکسب نمره قبولی (حداقل 70 از 100) در آزمون پایانی

 

توجه:

1. کلاس­‌ها در محیط نرم‌­افزار زوم برگزار می­‌شود.

2. کلاس­‌ها در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می­‌شود.

3. هر جلسه آموزشی سطح یک و دو 4 ساعت، و سطح سه و چهار، 2/5 ساعت است.

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture