مقالات

فارسی

شمارهمقالهسال
1اثر القاء هیجان بر تغییرپذیری ضربان قلب ارزیابی نقش تعدیل گر اختلالات شخصیت1397https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/اثر-القاء-هیجان-بر-تغییرپذیری-ضربان-قلب-ارزیابی-نقش-تعدیل-گر-اختلالات-شخصیت-1397.pdf
2اثر القاي شفقت خود و حرمت خود بر ميزان تجربه شرم و گناه1392https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/اثر-القاي-شفقت-خود-و-حرمت-خود-بر-ميزان-تجربه-شرم-و-گناه-1392.pdf
3اثربخشی القا رفتار جامعه پسند بر سلامت روانی و جسمانی نقش شفقت خود و بهوشیاری1396https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/اثربخشی-القا-رفتار-جامعه-پسند-بر-سلامت-روانی-و-جسمانی-نقش-شفقت-خود-و-بهوشیاری-1396.pdf
4اثربخشی بسته روانپويشی شکل گیری هويت موفق نوجوان ايران1398https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/اثربخشی-بسته-روانپويشی-شکل-گیری-هويت-موفق-نوجوان-ايران-1398.pdf
5اثربخشي گروه درماني بر کاهش علائم روانشناختي1391https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/اثربخشي-گروه-درماني-بر-کاهش-علائم-روانشناختي-1391.pdf
6ارتباط ابعاد سازش یافته و سازش نایافته خودشیفتگی با عشق نقش واسطه ای بهوشیاری و خودمهارگری1398https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/ارتباط-ابعاد-سازش-یافته-و-سازش-نایافته-خودشیفتگی-با-عشق-نقش-واسطه-ای-بهوشیاری-و-خودمهارگری-1398.pdf
7ارتباطات یاری بخش چگونه اند1379https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/ارتباطات-یاری-بخش-چگونه-اند-(1)-1379.pdf
8آستانه گذری1399https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/آستانه-گذری-1399.pdf
9الگوهای پالایش اضطراب1390https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/الگوهای-پالایش-اضطراب-1390.pdf
10آیا مواجهه دیداری با نماد بدنمند بهبودی سبب تسکین درد می شود1395https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/آیا-مواجهه-دیداری-با-نماد-بدنمند-بهبودی-سبب-تسکین-درد-می-شود-1395.pdf
11این سوکشان، آن سوکشان1380https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/این-سوکشان،-آن-سوکشان-1380.pdf
12برجستگي مرگ و حرمت خود1389https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/برجستگي-مرگ-و-حرمت-خود-1389.pdf
13بررسي اثربخشي کاهش استرس بهوشياري محور1391https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/بررسي-اثربخشي-کاهش-استرس-بهوشياري-محور-1391.pdf
14بررسی اثربخشی ليزراكوپانكچر به همراه رواندرمانی پويشی فشرده كوتاه مدت در درمان افسردگی1399https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/بررسی-اثربخشی-ليزراكوپانكچر-به-همراه-رواندرمانی-پويشی-فشرده-كوتاه-مدت-در-درمان-افسردگی-1399.pdf
15بررسی ارتباط فرونشانی احساسات و علائم جسمانی و روانی1395https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/بررسی-ارتباط-فرونشانی-احساسات-و-علائم-جسمانی-و-روانی-۱۳۹۵.pdf
16بررسی اعتبار و روایی سیاهه غربالگری غیر مستقیم سوء مصرف مواد1388https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/بررسی-اعتبار-و-روایی-سیاهه-غربالگری-غیر-مستقیم-سوء-مصرف-مواد-1388.pdf
17بررسي برازنده سازي مدل ابعادي تلجن در جمعيت تهران1393https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/بررسي-برازنده-سازي-مدل-ابعادي-تلجن-در-جمعيت-تهران-1393.pdf
18بررسی خودشیفتگی ناسالم در نمونه ای از دانشجویان ایرانی و آمریکایی1385https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/بررسی-خودشیفتگی-ناسالم-در-نمونه-ای-از-دانشجویان-ایرانی-و-آمریکایی-1385.pdf
19بررسي مترادفها در ارتباطات مفهومي و رابطه آنها با پنج عامل بزرگ شخصيت1388https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/بررسي-مترادفها-در-ارتباطات-مفهومي-و-رابطه-آنها-با-پنج-عامل-بزرگ-شخصيت-1388.pdf
20بررسي مقايسه اي رابطه مقياس تجربه معنوي و مقياس تعالي معنوي در پيشبيني افسردگي دانشجويان1387https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/بررسي-مقايسه-اي-رابطه-مقياس-تجربه-معنوي-و-مقياس-تعالي-معنوي-در-پيشبيني-افسردگي-دانشجويان-1387.pdf
21بررسی مقایسه ای ناگویی خلقی1389https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/بررسی-مقایسه-ای-ناگویی-خلقی–1389.pdf
22بررسی نقش میانجی گرانه خودمهارگری و تفکر سازنده در رابطه بین تنیدگی ادراک شده با رضایت از زندگی1396https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/بررسی-نقش-میانجی-گرانه-خودمهارگری-و-تفکر-سازنده-در-رابطه-بین-تنیدگی-ادراک-شده-با-رضایت-از-زندگی-1396.pdf
23بررسي ويژگي هاي روان سنجي شاخص آرزو1394https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/بررسي-ويژگي-هاي-روان-سنجي-شاخص-آرزو-1394.pdf
24بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس وابستگي هاي ارزش خود1393https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/بررسي-ويژگي-هاي-روان-سنجي-مقياس-وابستگي-هاي-ارزش-خود-1393.pdf
25بهوشياري و نيازهاي بنيادي روانشناختي1389https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/بهوشياري-و-نيازهاي-بنيادي-روانشناختي-1389.pdf
26پیامدهای شکست مقاومت و افشای هیجانی1378https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/پیامدهای-شکست-مقاومت-و-افشای-هیجانی-1378.pdf
27پيش بيني خودشناسي انسجامي فرزندان1393https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/پيش-بيني-خودشناسي-انسجامي-فرزندان-1393.pdf
28پیش بینی مشکلات بین شخصی بر اساس سبک های والدگری1398https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/پیش-بینی-مشکلات-بین-شخصی-بر-اساس-سبک-های-والدگری-1398.pdf
29پيشبينی شدت درد بر اساس فاجعه سازی درد و اضطراب درد در زنان مبتلا به آرتريت روماتوئيد1398https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/پيشبينی-شدت-درد-بر-اساس-فاجعه-سازی-درد-و-اضطراب-درد-در-زنان-مبتلا-به-آرتريت-روماتوئيد-1398.pdf
30پيش‌بينی مصرف مواد براساس ويژگی‌های شخصيتی در دانشجويان1392https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/پيش‌بينی-مصرف-مواد-براساس-ويژگی‌های-شخصيتی-در-دانشجويان-1392.pdf
31تأثير پيشبيني خودشناسي انسجامي، بهشياري و سبكهاي دفاعي بر سلامت1388https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/تأثير-پيشبيني-خودشناسي-انسجامي،-بهشياري-و-سبكهاي-دفاعي-بر-سلامت-1388.pdf
32تأثیر محرک یادآورنده مرگ بر حرمت خود1394https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/تأثیر-محرک-یادآورنده-مرگ-بر-حرمت-خود-1394.pdf
33تحلیل رابطه هوش هیجانی، مکانیسمهای دفاعی و هوش عمومی1386https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/تحلیل-رابطه-هوش-هیجانی،-مکانیسمهای-دفاعی-و-هوش-عمومی-1386.pdf
34تعیین رابطه سبک های دلبستگی با میزان رضایت از زندگی نقش واسطه ای رضایتمندی از نیازهای بنیادی روانی1397https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/تعیین-رابطه-سبک-های-دلبستگی-با-میزان-رضایت-از-زندگی-نقش-واسطه-ای-رضایتمندی-از-نیازهای-بنیادی-روانی-1397.pdf
35تقابل فرايندهاي خودشناختي با آستانه گذري1390https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/تقابل-فرايندهاي-خودشناختي-با-آستانه-گذري-1390.pdf
36تمايز، تحليل، و انسجام روان بنه ها سازوكار تبييني دگرديسي خود در روان درمانگري در قالب مفاهيم پياژه1387https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/تمايز،-تحليل،-و-انسجام-روان-بنه-ها-سازوكار-تبييني-دگرديسي-خود-در-روان-درمانگري-در-قالب-مفاهيم-پياژه-1387.pdf
37توجه و تمرکز تقویت شده1395https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/توجه-و-تمرکز-تقویت-شده-۱۳۹۵.pdf
38جهت گیری های دینی و سلامت روان شناختی1378https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/جهت-گیری-های-دینی-و-سلامت-روان-شناختی-1378.pdf
39خودشناسی انفکاکی و انسجامی1385https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/خودشناسی-انفکاکی-و-انسجامی-1385.pdf
40خودشناسی، خودانتقادی و سلامت روان1385https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/خودشناسی،-خودانتقادی-و-سلامت-روان-1385.pdf
41خودشیفتگی و نقشهای جنسی1386https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/خودشیفتگی-و-نقشهای-جنسی–1386.pdf
42خودمهارگري ظرفيتي واحد يا دو وجهي1391https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/خودمهارگري-ظرفيتي-واحد-يا-دو-وجهي-1391.pdf
43رابطه ادراک از نحوه فرزندپروری والدین با هوش هیجانی1390https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/رابطه-ادراک-از-نحوه-فرزندپروری-والدین-با-هوش-هیجانی-1390.pdf
44رابطه انگيزش ديني و خود شناسي با فضايل اخلاقي1392https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/رابطه-انگيزش-ديني-و-خود-شناسي-با-فضايل-اخلاقي-1392.pdf
45رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان شناختی1391https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/رابطه-بین-ارضاء-نیازهای-بنیادین-روان-شناختی-1391.pdf
46رابطه بین اضطراب و سرکوبی با توجه به نقش واسطهای خودشناسی انسجامی1398https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/رابطه-بین-اضطراب-و-سرکوبی-با-توجه-به-نقش-واسطهای-خودشناسی-انسجامی-1398.pdf
47رابطه بین سبکهای دفاعی ظهور مقاومت و انتقال1387https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/رابطه-بین-سبکهای-دفاعی-ظهور-مقاومت-و-انتقال-1387.pdf
48رابطه ذهن آگاهي و خودشناسي منسجم با رضايتمندي زناشويي1393https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/رابطه-ذهن-آگاهي-و-خودشناسي-منسجم-با-رضايتمندي-زناشويي-1393.pdf
49رابطه سركوبی هيجانی و خودمهارگری با نشانه های بيماری1399https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/رابطه-سركوبی-هيجانی-و-خودمهارگری-با-نشانه-های-بيماری-1399.pdf
50رابطه‌ شفقت خود، ارزش خود و تنظیم هیجانات خودآگاه1391https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/رابطه‌-شفقت-خود،-ارزش-خود-و-تنظیم-هیجانات-خودآگاه-1391.pdf
51رابطه عوامل شخصيت و خودشيفتگي بيمارگون با جهت گيري ديني1388https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/رابطه-عوامل-شخصيت-و-خودشيفتگي-بيمارگون-با-جهت-گيري-ديني-1388.pdf
52رابطه فرآیندهای خود نظم بخشی با انتقال متقابل در روان درمانگران ایرانی1399https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/رابطه-فرآیندهای-خود-نظم-بخشی-با-انتقال-متقابل-در-روان-درمانگران-ایرانی-1399.pdf
53روابط موضوعی و مکانیزم های دفاعی در اضطراب اجتماعی1396https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/روابط-موضوعی-و-مکانیزم-های-دفاعی-در-اضطراب-اجتماعی-1396.pdf
54روان‌درمانی در ایران1397https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/روان‌درمانی-در-ایران-۱۳۹۷.pdf
55روانشناسی دین در جوامع مسلمین1374https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/روانشناسی-دین-در-جوامع-مسلمین-1374.pdf
56روانشناسی دین یک روی آورد علمی چند تباری1377https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/روانشناسی-دین-یک-روی-آورد-علمی-چند-تباری-1377.pdf
57روایی تفکیکی فهرست فارسی نشانه های هاپکینز1386https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/روایی-تفکیکی-فهرست-فارسی-نشانه-های-هاپکینز-1386.pdf
58روی آوردی تجربه ای ، گوهر شناختی ، و مدرن به دین یا یک سازه روانشناختی1383https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/روی-آوردی-تجربه-ای-،-گوهر-شناختی-،-و-مدرن-به-دین-یا-یک-سازه-روانشناختی-؟1383.pdf
59سخت رویی ساختار وجودی شخصیت1374https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/سخت-رویی-ساختار-وجودی-شخصیت-1374.pdf
60سلامت روانشناختی و جسمانی نقش تعدیل کننده ی سرکوبگری و بهوشیاری1396https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/سلامت-روانشناختی-و-جسمانی-نقش-تعدیل-کننده-ی-سرکوبگری-و-بهوشیاری-1396.pdf
61سه گانه سیاه1395https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/سه-گانه-سیاه-۱۳۹۵.pdf
62عامل دو گانه مقاومت و انتقال1386https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/عامل-دو-گانه-مقاومت-و-انتقال-1386.pdf
63عشق چيست1393https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/عشق-چيست-1393.pdf
64فرایند های خود شناختی و نظامهای پردازش خبر عقلانی و تجربه ای در ایران و امریکا1384https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/فرایند-های-خود-شناختی-و-نظامهای-پردازش-خبر-عقلانی-و-تجربه-ای-در-ایران-و-امریکا-1384.pdf
65کوتاه پرسشنامه سازش یافتگی واینبرگر1395https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/کوتاه-پرسشنامه-سازش-یافتگی-واینبرگر-1395.pdf
66گرایش های شخصیتی خود تخریبی در بیماران مبتلا به اسکلروز مولتیپل1390https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/گرایش-های-شخصیتی-خود-تخریبی-در-بیماران-مبتلا-به-اسکلروز-مولتیپل-1390.pdf
67مبانی روان شناسی الگوی محیط ایدئولوژیک در دین پژوهی تجربی1382https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/مبانی-روان-شناسی-الگوی-محیط-ایدئولوژیک-در-دین-پژوهی-تجربی-1382.pdf
68مداخله شناختی – رفتاری – هیجانی زوج محور بر کاهش مشکلات جنسی در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریتیک مطالعه مقدماتی1394https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/مداخله-شناختی—رفتاری—هیجانی-زوج-محور-بر-کاهش-مشکلات-جنسی-در-بیماران-مبتلا-به-روماتوئید-آرتریتیک-مطالعه-مقدماتی-1394.pdf
69مدیریت ارتباطهای بین شخصی (1)1378https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/مدیریت-ارتباطهای-بین-شخصی-(1)-1378.pdf
70مدیریت ارتباطهای بین شخصی (2)1379https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/مدیریت-ارتباطهای-بین-شخصی-(2)-1379.pdf
71معضلات مفهومی خودشناسی1385https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/معضلات-مفهومی-خودشناسی-1385.pdf
72معنويت روي آوردي تجربه اي ، گوهر شناختي ، و مدرن به دين يا يك سازه روانشناختي؟1383https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/معنويت–روي-آوردي-تجربه-اي-،-گوهر-شناختي-،-و-مدرن-به-دين-يا-يك-سازه-روانشناختي؟—1383.pdf
73مقايسه اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری-هيجانی زوج‌محور و مداخله بيمارمحور بر کيفيت رابطه زوجين در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد1394https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/مقايسه-اثربخشی-مداخله-شناختی-رفتاری-هيجانی-زوج‌محور-و-مداخله-بيمارمحور-بر-کيفيت-رابطه-زوجين-در-بيماران-مبتلا-به-آرتريت-روماتوئيد-1394.pdf
74مقايسه اختلالات شخصيت در زوجهاي سازگار و ناسازگار1390https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/مقايسه-اختلالات-شخصيت-در-زوجهاي-سازگار-و-ناسازگار-1390.pdf
75مقایسه خلاقیت علمی و هنری در پرتو آسیب شناختی روانی در دانشجویان1397https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/مقایسه-خلاقیت-علمی-و-هنری-در-پرتو-آسیب-شناختی-روانی-در-دانشجویان-1397.pdf
76مقايسه خودتخريب گري روانشناختي بر پايه خودشناسي1393https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/مقايسه-خودتخريب-گري-روانشناختي-بر-پايه-خودشناسي-1393.pdf
77مقایسه گرایش شخصیتی خود تخریبی و خودشناسی انسجامی1390https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/مقایسه-گرایش-شخصیتی-خود-تخریبی-و-خودشناسی-انسجامی-1390.pdf
78مقايسه ناگويي هيجاني و هوش هيجاني1388https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/مقايسه-ناگويي-هيجاني-و-هوش-هيجاني-1388.pdf
79مقایسه ی نیازهای بنیادی روانی، حمایت اجتماعی و استرس در گروه معتاد و غیرمعتاد تفاوت های جنسیتی1396https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/مقایسه-ی-نیازهای-بنیادی-روانی،-حمایت-اجتماعی-و-استرس-در-گروه-معتاد-و-غیرمعتاد-تفاوت-های-جنسیتی-1396.pdf
80مهارت های ارتباطی زیربنای مدیریت بهره ور1378https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/مهارت-های-ارتباطی-زیربنای-مدیریت-بهره-ور-1378.pdf
81مؤلفه های ارتباطات یاری بخش تمرین هنر گوش دادن1379https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/مؤلفه-های-ارتباطات-یاری-بخش-تمرین-هنر-گوش-دادن-1379.pdf
82مولفه های ارتباطات یاری بخش همدلی و ایجاز در گفتار (2)1379https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/مولفه-های-ارتباطات-یاری-بخش-همدلی-و-ایجاز-در-گفتار-(2)-1379.pdf
83نظریه مدیریت وحشت مفاهیم نظری، پژوهش های تجربی و انتقادات1400https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/نظریه-مدیریت-وحشت-مفاهیم-نظری،-پژوهش-های-تجربی-و-انتقادات-1400.pdf
84نقش خود مهارگری در نحوه پاسخدهی به استرس ناشی از سرطان سینه1385https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/نقش-خود-مهارگری-در-نحوه-پاسخدهی-به-استرس-ناشی-از-سرطان-سینه،-1385.pdf
85نقش خودشناختی در تنیدگی، سبکهای دفاعی و سلامت جسمانی1385https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/نقش-خودشناختی-در-تنیدگی،-سبکهای-دفاعی-و-سلامت-جسمانی-1385.pdf
86نقش فرايندهاي خودشناختي و عوامل بزرگ شخصيت در فضايل اخلاقي1392https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/نقش-فرايندهاي-خودشناختي-و-عوامل-بزرگ-شخصيت-در-فضايل-اخلاقي-1392.pdf
87نقش میانجیگر خودشناسی در رابطه بین سبک های دفاعی و علایم جسمانی سازی1397https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/نقش-میانجیگر-خودشناسی-در-رابطه-بین-سبک-های-دفاعی-و-علایم-جسمانی-سازی-1397.pdf
88نقش واسطه ای فرآيندهای خودشناختی نوجوان در رابطه بين سبکهای والدگری و سلامت روانی1398https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/نقش-واسطه-ای-فرآيندهای-خودشناختی-نوجوان-در-رابطه-بين-سبکهای-والدگری-و-سلامت-روانی-1398.pdf
89نقش واسطه‌ای فرایند‌های خودشناسی و خودمهارگری1395https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/نقش-واسطه‌ای-فرایند‌های-خودشناسی-و-خودمهارگری-1395.pdf
90همبسته های فيزيولوژيک هيجانهای بنيادی خشم و غم در افراد سالم و افسرده1399https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/همبسته-های-فيزيولوژيک-هيجانهای-بنيادی-خشم-و-غم-در-افراد-سالم-و-افسرده-1399.pdf

انگلیسی

ArticleYear
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2023/08/Clients-lived.pdfClients’ lived experiences of therapeutic relationship: A phenomenological study20231
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/A-bias-of-self%E2%80%90reports-among-repressors-2018.pdfA bias of self-reports among repressors20181
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/A-multi-process-model-of-self-regulation-Influences-of-Mindfulness-ISK-and-Self-Control-in-Iran-2014.pdfA multi-process model of self-regulation Influences of Mindfulness, ISK, and Self-Control in Iran20142
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Afterlife-Motivation-Scale-2008.pdfAfterlife Motivation Scale20083
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Analyzing-the-spirituality-of-Muslim-experiential-religiousness-2013.pdfAnalyzing the spirituality of Muslim experiential religiousness20134
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Anger-Defense-Mechanism-and-ISK-2012.pdfAnger, Defense Mechanism, and ISK20125
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Comparative-Analysis-of-ISK-Mindfulness-and-Private-Self-Consciousness-2010.pdfComparative Analysis of ISK, Mindfulness, and Private Self-Consciousness20106
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Comparing-the-Effectiveness-of-Couple-oriented-Emotional-Cognitive-Behavioral-Intervention-2015.pdfComparing the Effectiveness of Couple-oriented Emotional-Cognitive-Behavioral Intervention20157
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Dialogical-Validity-of-Religious-Measures-in-Iran-2011.pdfDialogical Validity of Religious Measures in Iran20118
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Dimensions-of-the-Mysticism-Scale-2001.pdfDimensions of the Mysticism Scale20019
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Diversity-and-Complexity-of-Religion-and-Spirituality-in-Iran-Relationships-With-Self-Compassion-and-Self-Forgiveness-2017.pdfDiversity and Complexity of Religion and Spirituality in Iran Relationships With Self Compassion and Self Forgiveness201710
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Examining-the-Factor-Structure-of-the-Self-Compassion-Scale-in-20-Diverse-Samples-2018.pdfExamining the Factor Structure of the Self-Compassion Scale in 20 Diverse Samples201811
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Extrinsic-Cultural-Religious-Orientation-2014.pdfExtrinsic Cultural Religious Orientation201412
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Hardiness-Scales-in-Iranian-Managers-2005.pdfHardiness Scales in Iranian Managers200513
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Individualist-and-collectivist-values-2003.pdfIndividualist and collectivist values200314
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Integrative-Self-Knowledge-Scale-2008.pdfIntegrative Self-Knowledge and Marital Satisfaction201515
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Integrative-self-knowledge-and-the-harmony-of-purpose-model-in-iranian-autoimmune-patients-2011.pdfIntegrative self-knowledge and the harmony of purpose model in iranian autoimmune patients201116
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Integrative-Self-Knowledge-Scale-2008.pdfIntegrative Self-Knowledge Scale200817
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Investigating-how-self-regulation-processes-can-mediate-the-relationship-between-grandiose-narcissism-and-mental-health-indicators-among-iranian-university-students-2021.pdfInvestigating how self-regulation processes can mediate the relationship between grandiose narcissism and mental health indicators among Iranian university students202118
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2018/08/Investigating-the-Properties-of-the-General-Factor-in-Bifactor-Models-Applied-to-Big-Five-2015.pdfInvestigating the Properties of the General Factor in Bifactor Models Applied to Big Five201519
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Measuring-Muslim-Spirituality-2014.pdfMeasuring Muslim Spirituality201420
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Mindfulness-and-integrative-self-knowledge-2013.pdfMindfulness and integrative self-knowledge201321
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Mindfulness-in-Iran-and-the-United-States-2009.pdfMindfulness in Iran and the United States200922
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Mindfulness-within-a-Muslim-ideological-surround-2019.pdfMindfulness within a Muslim ideological surround201923
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Model-of-Muslim-Religious-Spirituality-2018.pdfModel of Muslim Religious Spirituality201824
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/MoralAffects-Empathy-and-ISK-in-Iran-2014.pdfMoral Affects, Empathy, and ISK in Iran201425
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Muslim-Attachments-to-God-and-the-Perfect-Man-2016.pdfMuslim Attachments to God and the Perfect Man201626
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Muslim-Attitudes-Towards-Religion-Scale-2000.pdfMuslim Attitudes Towards Religion Scale200027
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Muslim-Distress-Mobilization-Hypothesis-2016.pdfMuslim Distress Mobilization Hypothesis201628
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Muslim-Experiential-Religiousness-2014.pdfMuslim Experiential Religiousness201429
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Muslim-Experiential-Religiousness-and-Muslim-Attitudes-toward-Religion-2013.pdfMuslim Experiential Religiousness and Muslim Attitudes toward Religion201330
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Muslim-Experiential-Religiousness-Spirituality-Relationships-With-Psychological-and-Religious-Adjustment-in-Iran-2016.pdfMuslim Experiential Religiousness Spirituality Relationships With Psychological and Religious Adjustment in Iran201631
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Muslim-extrinsic-cultural-religious-orientation-and-identity-2010.pdfMuslim extrinsic cultural religious orientation and identity201032
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Muslim-Work-Ethics-2017.pdfMuslim Work Ethics201733
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Muslim-Christian-religious-orientation-scales-2002.pdfMuslim-Christian religious orientation scales200234
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Mysticism-and-SDT-in-Iran-2009.pdfMysticism and SDT in Iran200935
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Negatively-Reinforcing-Personal-Extrinsic-Motivations-2002.pdfNegatively Reinforcing Personal Extrinsic Motivations200236
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Personality-stress-and-mental-health-2000.pdfPersonality, stress and mental health200037
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Philosophy-Self-Knowledge-and-Personality-in-Iranian-2005.pdfPhilosophy, Self-Knowledge, and Personality in Iranian200538
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Post-critical-beliefs-and-religious-reflection-Religious-openness-hypothesis-in-Iranian-university-and-Islamic-seminary-students-2018.pdfPost-critical beliefs and religious reflection Religious openness hypothesis in Iranian university and Islamic seminary students201839
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Post-Critical-Beliefs-in-Iran-2009.pdfPost-Critical Beliefs in Iran200940
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Private-self-Consciousness-Factors-2004.pdfPrivate self-Consciousness Factors200441
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Relationship-of-perceived-stress-with-depression-2007.pdfRelationship of perceived stress with depression200742
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Relationship-of-Self-Reported-Mysticism-with-Depression-Anxiety-2007.pdfRelationship of Self Reported Mysticism with Depression & Anxiety200743
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Relationships-between-Self-and-Peer-reported-Integrative-Self-knowledge-2008.pdfRelationships between Self- and Peer-reported Integrative Self-knowledge200844
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Relationships-of-experiential-and-reflective-self-knowledge-with-Trait-Meta-Mood-Scale-Constructive-Thinking-Inventory-and-the-Five-Factors-in-Iranian-managers-2006.pdfRelationships of experiential and reflective self-knowledge with Trait Meta-Mood Scale, Constructive Thinking Inventory, and the Five Factors in Iranian managers200645
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Religion-within-a-dark-triad-ideological-surround-2019.pdfReligion within a dark triad ideological surround201946
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Religious-and-Psychological-Implications-of-Positive-and-Negative-Religious-Coping-in-Iran-2016.pdfReligious and Psychological Implications of Positive and Negative Religious Coping in Iran201647
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Religious-and-Psychological-Implications-of-Positive-and-Negative-Religious-Coping-in-Iran-2017.pdfReligious and Psychological Implications of Positive and Negative Religious Coping in Iran201748
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Religious-Commitment-in-Iran-Correlates-and-factors-of-Quest-and-extrinsic-religious-orientations-2007.pdfReligious Commitment in Iran Correlates and factors of Quest and extrinsic religious orientations200749
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Religious-fundamentalism-in-Iran-2019.pdfReligious fundamentalism in Iran201950
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Religious-fundamentalism-in-Iran_-Religious-and-psychological-adjustment-within-a-Muslim-cultural-context-2019.pdfReligious fundamentalism in Iran_ Religious and psychological adjustment within a Muslim cultural context201951
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Religious-Openness-Hypothesis-1-2015.pdfReligious Openness Hypothesis 1201552
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Religious-Openness-Hypothesis-2-2015.pdfReligious Openness Hypothesis 2201553
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Religious-Orientation-Types-in-Iranian-Muslims-2006.pdfReligious Orientation Types in Iranian Muslims200654
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Religious-Problem-Solving-2012.pdfReligious Problem Solving201255
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Religious-problem-solving-styles-within-an-American-religious-ideological-surround-2017.pdfReligious problem solving styles within an American religious ideological surround201756
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Religious-Schema-within-a-Muslim-Idealogical-Surround.pdfReligious Schema within a Muslim Idealogical Surround201757
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Self-Compassion-in-Iranian-Muslims-2012.pdfSelf Compassion in Iranian Muslims201258
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Self-compassion-and-cultural-values-2018.pdfSelf-compassion and cultural values201859
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Self-Control-within-a-Muslim-Ideological-Surround-2016.pdfSelf-Control within a Muslim Ideological Surround201660
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Self-Knowledge-and-Narcissism-in-Iranians-2010.pdfSelf-Knowledge and Narcissism in Iranians201061
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Self-reported-emotional-intelligence-2002.pdfSelf-reported emotional intelligence200262
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Shame-and-Guilt-2013.pdfShame and Guilt201363
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Social-science-as-dialogue-2004.pdfSocial science as dialogue200464
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/The-Relationship-Between-Integrative-Self-Knowledge-Mindfulness-Self-Control-and-Mental-Health-Parameters-2021.pdfThe Relationship Between Integrative Self-Knowledge, Mindfulness, Self-Control, and Mental Health Parameters202165
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/The-ubiquity-of-common-method-variance-2011.pdfThe ubiquity of common method variance201166
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Theoretical-empirical-and-potential-ideological-dimensions-of-using-Western-conceptualizations-to-measure-Muslim-religious-commitments-2007.pdfTheoretical, empirical, and potential ideological dimensions of using Western conceptualizations to measure Muslim religious commitments200767
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Transliminality-and-Mystical-Experience-2014.pdfTransliminality and Mystical Experience201468
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Two-facets-of-SK-2003.pdfTwo facets of SK200369
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Validity-of-Experiential-and-Reflective-Self-Knowledge-Scales-Relationships-with-basic-need-satisfaction-among-Iranian-factory-workers-2006.pdfValidity of Experiential and Reflective Self-Knowledge Scales Relationships with basic need satisfaction among Iranian factory workers200670
https://nimaghorbani.com/wp-content/uploads/2021/08/Varieties-of-openness-in-Tehran-and-Qom-2013.pdfVarieties of openness in Tehran and Qom201371

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture