مقالات

فارسی

شمارهمقالهسال
1اثر القاء هیجان بر تغییرپذیری ضربان قلب ارزیابی نقش تعدیل گر اختلالات شخصیت1397دانلود
2اثر القاي شفقت خود و حرمت خود بر ميزان تجربه شرم و گناه1392دانلود
3اثربخشی القا رفتار جامعه پسند بر سلامت روانی و جسمانی نقش شفقت خود و بهوشیاری1396دانلود
4اثربخشی بسته روانپويشی شکل گیری هويت موفق نوجوان ايران1398دانلود
5اثربخشي گروه درماني بر کاهش علائم روانشناختي1391دانلود
6ارتباط ابعاد سازش یافته و سازش نایافته خودشیفتگی با عشق نقش واسطه ای بهوشیاری و خودمهارگری1398دانلود
7ارتباطات یاری بخش چگونه اند1379دانلود
8آستانه گذری1399دانلود
9الگوهای پالایش اضطراب1390دانلود
10آیا مواجهه دیداری با نماد بدنمند بهبودی سبب تسکین درد می شود1395دانلود
11این سوکشان، آن سوکشان1380دانلود
12برجستگي مرگ و حرمت خود1389دانلود
13بررسي اثربخشي کاهش استرس بهوشياري محور1391دانلود
14بررسی اثربخشی ليزراكوپانكچر به همراه رواندرمانی پويشی فشرده كوتاه مدت در درمان افسردگی1399دانلود
15بررسی ارتباط فرونشانی احساسات و علائم جسمانی و روانی1395دانلود
16بررسی اعتبار و روایی سیاهه غربالگری غیر مستقیم سوء مصرف مواد1388دانلود
17بررسي برازنده سازي مدل ابعادي تلجن در جمعيت تهران1393دانلود
18بررسی خودشیفتگی ناسالم در نمونه ای از دانشجویان ایرانی و آمریکایی1385دانلود
19بررسي مترادفها در ارتباطات مفهومي و رابطه آنها با پنج عامل بزرگ شخصيت1388دانلود
20بررسي مقايسه اي رابطه مقياس تجربه معنوي و مقياس تعالي معنوي در پيشبيني افسردگي دانشجويان1387دانلود
21بررسی مقایسه ای ناگویی خلقی 1389دانلود
22بررسی نقش میانجی گرانه خودمهارگری و تفکر سازنده در رابطه بین تنیدگی ادراک شده با رضایت از زندگی1396دانلود
23بررسي ويژگي هاي روان سنجي شاخص آرزو1394دانلود
24بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس وابستگي هاي ارزش خود1393دانلود
25بهوشياري و نيازهاي بنيادي روانشناختي1389دانلود
26پیامدهای شکست مقاومت و افشای هیجانی1378دانلود
27پيش بيني خودشناسي انسجامي فرزندان1393دانلود
28پیش بینی مشکلات بین شخصی بر اساس سبک های والدگری1398دانلود
29پيشبينی شدت درد بر اساس فاجعه سازی درد و اضطراب درد در زنان مبتلا به آرتريت روماتوئيد1398دانلود
30پيش‌بينی مصرف مواد براساس ويژگی‌های شخصيتی در دانشجويان1392دانلود
31تأثير پيشبيني خودشناسي انسجامي، بهشياري و سبكهاي دفاعي بر سلامت1388دانلود
32تأثیر محرک یادآورنده مرگ بر حرمت خود1394دانلود
33تحلیل رابطه هوش هیجانی، مکانیسمهای دفاعی و هوش عمومی1386دانلود
34تعیین رابطه سبک های دلبستگی با میزان رضایت از زندگی نقش واسطه ای رضایتمندی از نیازهای بنیادی روانی1397دانلود
35تقابل فرايندهاي خودشناختي با آستانه گذري1390دانلود
36تمايز، تحليل، و انسجام روان بنه ها سازوكار تبييني دگرديسي خود در روان درمانگري در قالب مفاهيم پياژه1387دانلود
37توجه و تمرکز تقویت شده1395دانلود
38جهت گیری های دینی و سلامت روان شناختی1378دانلود
39خودشناسی انفکاکی و انسجامی1385دانلود
40خودشناسی، خودانتقادی و سلامت روان1385دانلود
41خودشیفتگی و نقشهای جنسی 1386دانلود
42خودمهارگري ظرفيتي واحد يا دو وجهي1391دانلود
43رابطه ادراک از نحوه فرزندپروری والدین با هوش هیجانی1390دانلود
44رابطه انگيزش ديني و خود شناسي با فضايل اخلاقي1392دانلود
45رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان شناختی1391دانلود
46رابطه بین اضطراب و سرکوبی با توجه به نقش واسطهای خودشناسی انسجامی1398دانلود
47رابطه بین سبکهای دفاعی ظهور مقاومت و انتقال1387دانلود
48رابطه ذهن آگاهي و خودشناسي منسجم با رضايتمندي زناشويي1393دانلود
49رابطه سركوبی هيجانی و خودمهارگری با نشانه های بيماری1399دانلود
50رابطه‌ شفقت خود، ارزش خود و تنظیم هیجانات خودآگاه1391دانلود
51رابطه عوامل شخصيت و خودشيفتگي بيمارگون با جهت گيري ديني1388دانلود
52رابطه فرآیندهای خود نظم بخشی با انتقال متقابل در روان درمانگران ایرانی1399دانلود
53روابط موضوعی و مکانیزم های دفاعی در اضطراب اجتماعی1396دانلود
54روان‌درمانی در ایران1397دانلود
55روانشناسی دین در جوامع مسلمین1374دانلود
56روانشناسی دین یک روی آورد علمی چند تباری1377دانلود
57روایی تفکیکی فهرست فارسی نشانه های هاپکینز1386دانلود
58روی آوردی تجربه ای ، گوهر شناختی ، و مدرن به دین یا یک سازه روانشناختی 1383دانلود
59سخت رویی ساختار وجودی شخصیت1374دانلود
60سلامت روانشناختی و جسمانی نقش تعدیل کننده ی سرکوبگری و بهوشیاری1396دانلود
61سه گانه سیاه1395دانلود
62عامل دو گانه مقاومت و انتقال1386دانلود
63عشق چيست1393دانلود
64فرایند های خود شناختی و نظامهای پردازش خبر عقلانی و تجربه ای در ایران و امریکا1384دانلود
65کوتاه پرسشنامه سازش یافتگی واینبرگر1395دانلود
66گرایش های شخصیتی خود تخریبی در بیماران مبتلا به اسکلروز مولتیپل1390دانلود
67مبانی روان شناسی الگوی محیط ایدئولوژیک در دین پژوهی تجربی1382دانلود
68مداخله شناختی – رفتاری – هیجانی زوج محور بر کاهش مشکلات جنسی در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریتیک مطالعه مقدماتی1394دانلود
69مدیریت ارتباطهای بین شخصی (1)1378دانلود
70مدیریت ارتباطهای بین شخصی (2)1379دانلود
71معضلات مفهومی خودشناسی1385دانلود
72معنويت روي آوردي تجربه اي ، گوهر شناختي ، و مدرن به دين يا يك سازه روانشناختي؟ 1383دانلود
73مقايسه اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری-هيجانی زوج‌محور و مداخله بيمارمحور بر کيفيت رابطه زوجين در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد1394دانلود
74مقايسه اختلالات شخصيت در زوجهاي سازگار و ناسازگار1390دانلود
75مقایسه خلاقیت علمی و هنری در پرتو آسیب شناختی روانی در دانشجویان1397دانلود
76مقايسه خودتخريب گري روانشناختي بر پايه خودشناسي1393دانلود
77مقایسه گرایش شخصیتی خود تخریبی و خودشناسی انسجامی1390دانلود
78مقايسه ناگويي هيجاني و هوش هيجاني1388دانلود
79مقایسه ی نیازهای بنیادی روانی، حمایت اجتماعی و استرس در گروه معتاد و غیرمعتاد تفاوت های جنسیتی1396دانلود
80مهارت های ارتباطی زیربنای مدیریت بهره ور1378دانلود
81مؤلفه های ارتباطات یاری بخش تمرین هنر گوش دادن1379دانلود
82مولفه های ارتباطات یاری بخش همدلی و ایجاز در گفتار (2)1379دانلود
83نظریه مدیریت وحشت مفاهیم نظری، پژوهش های تجربی و انتقادات1400دانلود
84نقش خود مهارگری در نحوه پاسخدهی به استرس ناشی از سرطان سینه1385دانلود
85نقش خودشناختی در تنیدگی، سبکهای دفاعی و سلامت جسمانی1385دانلود
86نقش فرايندهاي خودشناختي و عوامل بزرگ شخصيت در فضايل اخلاقي1392دانلود
87نقش میانجیگر خودشناسی در رابطه بین سبک های دفاعی و علایم جسمانی سازی1397دانلود
88نقش واسطه ای فرآيندهای خودشناختی نوجوان در رابطه بين سبکهای والدگری و سلامت روانی1398دانلود
89نقش واسطه‌ای فرایند‌های خودشناسی و خودمهارگری1395دانلود
90همبسته های فيزيولوژيک هيجانهای بنيادی خشم و غم در افراد سالم و افسرده1399دانلود

انگلیسی

ArticleYear
دانلودClients’ lived experiences of therapeutic relationship: A phenomenological study 20231
دانلودA bias of self-reports among repressors20181
دانلودA multi-process model of self-regulation Influences of Mindfulness, ISK, and Self-Control in Iran20142
دانلودAfterlife Motivation Scale20083
دانلودAnalyzing the spirituality of Muslim experiential religiousness20134
دانلودAnger, Defense Mechanism, and ISK20125
دانلودComparative Analysis of ISK, Mindfulness, and Private Self-Consciousness20106
دانلودComparing the Effectiveness of Couple-oriented Emotional-Cognitive-Behavioral Intervention20157
دانلودDialogical Validity of Religious Measures in Iran20118
دانلودDimensions of the Mysticism Scale20019
دانلودDiversity and Complexity of Religion and Spirituality in Iran Relationships With Self Compassion and Self Forgiveness201710
دانلودExamining the Factor Structure of the Self-Compassion Scale in 20 Diverse Samples201811
دانلودExtrinsic Cultural Religious Orientation201412
دانلودHardiness Scales in Iranian Managers200513
دانلودIndividualist and collectivist values200314
دانلودIntegrative Self-Knowledge and Marital Satisfaction201515
دانلودIntegrative self-knowledge and the harmony of purpose model in iranian autoimmune patients201116
دانلودIntegrative Self-Knowledge Scale200817
دانلودInvestigating how self-regulation processes can mediate the relationship between grandiose narcissism and mental health indicators among Iranian university students202118
دانلودInvestigating the Properties of the General Factor in Bifactor Models Applied to Big Five 201519
دانلودMeasuring Muslim Spirituality201420
دانلودMindfulness and integrative self-knowledge201321
دانلودMindfulness in Iran and the United States200922
دانلودMindfulness within a Muslim ideological surround201923
دانلودModel of Muslim Religious Spirituality201824
دانلودMoral Affects, Empathy, and ISK in Iran201425
دانلودMuslim Attachments to God and the Perfect Man201626
دانلودMuslim Attitudes Towards Religion Scale200027
دانلودMuslim Distress Mobilization Hypothesis201628
دانلودMuslim Experiential Religiousness201429
دانلودMuslim Experiential Religiousness and Muslim Attitudes toward Religion201330
دانلودMuslim Experiential Religiousness Spirituality Relationships With Psychological and Religious Adjustment in Iran201631
دانلودMuslim extrinsic cultural religious orientation and identity201032
دانلودMuslim Work Ethics201733
دانلودMuslim-Christian religious orientation scales200234
دانلودMysticism and SDT in Iran200935
دانلودNegatively Reinforcing Personal Extrinsic Motivations200236
دانلودPersonality, stress and mental health200037
دانلودPhilosophy, Self-Knowledge, and Personality in Iranian200538
دانلودPost-critical beliefs and religious reflection Religious openness hypothesis in Iranian university and Islamic seminary students201839
دانلودPost-Critical Beliefs in Iran200940
دانلودPrivate self-Consciousness Factors200441
دانلودRelationship of perceived stress with depression200742
دانلودRelationship of Self Reported Mysticism with Depression & Anxiety200743
دانلودRelationships between Self- and Peer-reported Integrative Self-knowledge200844
دانلودRelationships of experiential and reflective self-knowledge with Trait Meta-Mood Scale, Constructive Thinking Inventory, and the Five Factors in Iranian managers200645
دانلودReligion within a dark triad ideological surround201946
دانلودReligious and Psychological Implications of Positive and Negative Religious Coping in Iran201647
دانلودReligious and Psychological Implications of Positive and Negative Religious Coping in Iran201748
دانلودReligious Commitment in Iran Correlates and factors of Quest and extrinsic religious orientations200749
دانلودReligious fundamentalism in Iran201950
دانلودReligious fundamentalism in Iran_ Religious and psychological adjustment within a Muslim cultural context201951
دانلودReligious Openness Hypothesis 1201552
دانلودReligious Openness Hypothesis 2201553
دانلودReligious Orientation Types in Iranian Muslims200654
دانلودReligious Problem Solving201255
دانلودReligious problem solving styles within an American religious ideological surround201756
دانلودReligious Schema within a Muslim Idealogical Surround201757
دانلودSelf Compassion in Iranian Muslims201258
دانلودSelf-compassion and cultural values201859
دانلودSelf-Control within a Muslim Ideological Surround201660
دانلودSelf-Knowledge and Narcissism in Iranians201061
دانلودSelf-reported emotional intelligence200262
دانلودShame and Guilt201363
دانلودSocial science as dialogue200464
دانلودThe Relationship Between Integrative Self-Knowledge, Mindfulness, Self-Control, and Mental Health Parameters202165
دانلودThe ubiquity of common method variance201166
دانلودTheoretical, empirical, and potential ideological dimensions of using Western conceptualizations to measure Muslim religious commitments200767
دانلودTransliminality and Mystical Experience201468
دانلودTwo facets of SK200369
دانلودValidity of Experiential and Reflective Self-Knowledge Scales Relationships with basic need satisfaction among Iranian factory workers200670
دانلودVarieties of openness in Tehran and Qom201371

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture