نکته پردازی

“آنچه در برابرش مقاومت می کنی، مستحکم ترش می کنی.”

نیما قربانی

[br]

“.What you resist, persist”

دانیال اشمیت

[br]

“جنگ برای صلح همچون فریاد برای سکوت است.”

دانیال اشمیت

[br]

“خون به خون شستن محال آمد.”

مولانا

[br]

“آیا شواهدی هست که نشان دهد خشونت مستدل درنهایت خشونت‌زدا است؟.”

پل جی واتسون

[br]

“آموزه‌های روانکاوی قائم به مشاهدات و تجارب بی شمار است، و تنها آن که این مشاهدات را در مورد خود و دیگران تکرار کرده باشد می‌تواند درباره این نظریه به قضاوت بر آید..”

نیما قربانی