سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره ششم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره چهاردهم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

سطح دو. اصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (دوره بيست و یکم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی (دوره دوازدهم/ آنلاین) (۱) + پنجمین دوره کارگاه آنلاین «اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی (۲)»

زير نظر دكتر نيما قربانی

سطح یک. اصول روان درمانی (دوره یازدهم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

نشست آنلاين «آزاد زيستن چگونه است؟»

منابع: گریز از آزادی اریک فروم - انقلاب امید اریک فروم

سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره پنجم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره سيزدهم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

سطح دو. اصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (دوره بيستم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

سطح یک. اصول روان درمانی (دوره دهم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

چهارمين دوره کارگاه آنلاین «اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی (۲)»

📖 سرفصل‌ها مروری بر مبانی اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی مرزها و انتقال ميان‌نسلی سوپرايگوی سيال دربرابر سوپرايگوی يکپارچه …

درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی (دوره يازدهم / آنلاین) (۱)

زير نظر دكتر نيما قربانی

سطح چهار. هم‌آفرینی امنیت (دوره چهارم/آنلاین)

با نظارت و سرپرستی دکتر نیما قربانی

سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره دوازدهم/آنلاین)

تحت نظارت دکتر نیما قربانی

سطح دو. اصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (دوره نوزدهم/آنلاین)

تحت نظارت دکتر نیما قربانی

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture