روانشناسی فراشخصی و تصوف

دکتر علیرضا سیدتقوی؛ مدت: ۲ ساعت

سمینار به صورت زنده برگزار میگردد

روانشناسی فراشخصی و تصوف
تاریخ برگزاری:

28 تیر

زمان برگزاری:

ساعت 20:00 تا 22:00

روانشناسی فراشخصی یکی از جنبش‌های روانشناسی در غرب بوده است که در کنار روانکاوی، رفتارگرایی، و انسان‌گرایی نیروی چهارم روانشناسی قلمداد شده است. تمرکز و توجه این رویکرد بر رشد و تحول معنوی و تجربه‌های اوج است. از سوی دیگر، امر معنوی یا عرفانی همواره محل توجه الهیات بوده ‌است و تقریباً هیچ دین یا سنت عرفانی را نمی‌توان یافت که درباره رشد و تحول دینی و عرفانی سخنی نگفته یا طرحی نداده باشد. تصوف نیز به‌عنوان سنت عرفانی اسلام بر رشد و تحول معنوی مبتنی و متمرکز است. از آنجاکه روانشناسی فراشخصی در سیر تاریخی خود از مفاهیم و روش‌های این سنت‌های دینی و عرفانی بهره برده یا در جاهایی با آن‌ها همپوشانی داشته‌است، در این نشست در تکاپوی برقراری دیالوگ بین این رویکرد روان‌شناختی و سنت تصوف مسلمین هستیم و آن را واکاوی خواهیم کرد.

0 دیدگاه 25 بازدید 76 نفر