سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره یازدهم/آنلاین)

تحت نظارت دکتر نیما قربانی

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 30 مهر: 3.740.000 تومان - 15% تخفیف

تا 15 آبان: 3.960.000 تومان - 10% تخفیف

تا 30 آبان: 4.180.000 تومان - 5% تخفیف

سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره یازدهم/آنلاین)
تاریخ برگزاری:

از 18 آذر تا 19 اسفند 1401 (۳۰ دی تعطیل)

زمان برگزاری:

ساعت 09:00 تا 12:00

جلسات:

تعداد 13جلسه، روزهای جمعه

خوانش متونِ آموزشیِ محوریپیش‌نیاز: سطح یک و دو
0 دیدگاه 10 بازدید 31 نفر