وقتی خود را مامور و معذور ندانی…

وقتی خود را مامور و معذور ندانی، اینچنین مردانه مسئول را به نقد می کشی. همه جوامع به چنین مردان مسلحی نیاز دارند.

0 responses on "وقتی خود را مامور و معذور ندانی..."

    Leave a Message

    دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

    Hide picture