نظامدار

05

اسفند'94

مراقبه بر مبنای بهوشیاری و اثرات درمانی آن

مراقبه بهوشیاری۱ مراقبه، فکر کردن درباره هیچ چیز نیست؛ بلکه معطوف کردن توجه به شیوه‌ای نظامدار به هرچیزیست که فرد …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture