سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره سيزدهم/آنلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 31 خرداد: 4.930.000 تومان - 15% تخفیف

تا 15 تير: 5.220.000 تومان - 10% تخفیف

تا 31 تير: 5.510.000 تومان - 5% تخفیف

سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره سيزدهم/آنلاین)
تاریخ برگزاری:

از 12 مرداد تا 11 آبان 1402 (پنجشنبه 23 شهريور تعطيل)

زمان برگزاری:

ساعت 09:00 تا 12:00

جلسات:

تعداد 13جلسه، روزهای پنجشنبه

خوانش متونِ آموزشیِ محوریپیش‌نیاز: سطح یک و دو
0 دیدگاه 11 بازدید 24 نفر