آیا خدا مرده‌ است؟

نگاهی نقادانه به ایده نیچه در مورد مرگ خدا

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 5 تیر: 184000 تومان - 20% تخفیف

آیا خدا مرده‌ است؟
تاریخ برگزاری:

از 3 مرداد تا 24 مرداد 1401

زمان برگزاری:

ساعت 20:00 تا 22:00

جلسات:

تعداد 3جلسه، روزهای دوشنبه

گاهی در حرف‌های روزمره از افراد متفاوت مرگ خدا را به نقل از نیچه می‌شنویم اما معنای آن چیست؟ برای فهم این گزاره، ابتدا باید فهمی غیرعوامانه از آن داشته باشیم. به همین منظور، ما در سه تک نشست این پرسش را ابتدا از سقراط و کانت و در نهایت از خود نیچه خواهیم پرسید. و بدین بهانه در جلسه اول نگاهی به «آپولوژی سقراط» خواهیم کرد. در جلسه دوم «روشنگری چیست؟» کانت را از نظر می‌گذرانیم و در جلسه‌ سوم سری به «چنین گفت زرتشت» خواهیم زد.

0 دیدگاه 12 بازدید 43 نفر