گویند سنگ لعل شود در مقام صبر

2020/11/28
24 بازدید
دکتر نیما قربانی

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر…

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود اما آیا به خون جگر شود؟! اینها میگن نه!… راست می گن، اما پس چرا اغلب نشود؟ چرا؟ تا چرایی گرایش سیستم های انسانی به پایداری پیدا نشود، سنگ اغلب لعل نشود.

دیدگاه خود را بنویسید