گویند سنگ لعل شود در مقام صبر

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر…

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود اما آیا به خون جگر شود؟! اینها میگن نه!… راست می گن، اما پس چرا اغلب نشود؟ چرا؟ تا چرایی گرایش سیستم های انسانی به پایداری پیدا نشود، سنگ اغلب لعل نشود.

0 responses on "گویند سنگ لعل شود در مقام صبر"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture