کتاب چای با فروید تجدید چاپ شد

کتاب چای با فروید به چاپ دوم رسید.

این کتاب، که بخشی از آن تخیلی و بخش دیگر دربردارنده‌ی بررسی های موردی است، شما را با برخی از مهم‌ترین ایده‌های قدیمی و جدید در زمینه‌ی روان‌درمانی آشنا می‌کند. این اثر نحوه‌ی نگاه شما را به ماهیت هیجان‌ها، ریشه‌ی رنج‌های هیجانی و اثرگذاری روش مدرن گفت و گو درمانی تغییر خواهد داد.

0 responses on "کتاب چای با فروید تجدید چاپ شد"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture