کتاب نظریه‌های رفتار سلامت چاپ شد

2016/02/21
4 بازدید
کتاب نظریه‌های رفتار سلامت چاپ شد

هدف کتاب حاضر فراهم آوردن منبعی است که در آن مروری بر پژوهش‌های رایج و جزئیات عملی و پر استفاده‌ترین مدل‌های شناخت اجتماعی برای پیش‌بینی و انجام رفتارهای سلامت صورت گرفته باشد. مدل‌های شناخت اجتماعی با این فرض آغاز می‌شوند که برای فهم بهتر رفتار، مطالعه ادراکات فرد از محیط اجتماعی‌اش ضروری است. چنین رویکردی به‌طور وسیعی به وسیله روان‌شناسان برای فهم دامنه‌ای از رفتارهای انسانی به خصوص در حوزه رفتارهای سلامت به کار برده شده است. گردآوری این مدل‌ها امکان بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های بین آنها را فراهم می‌آورد و ارزیابی انتقادی این رویکرد شناخت اجتماعی را تسهیل می‌کند. در فصل­های این کتاب تاریخچه نظری، مثال‌های عملی چگونگی کاربست هر کدام از مدل‌های شناخت اجتماعی و جزئیات مطالعات مداخله‌ای منطبق هر مدل آورده شده است. این فصل‌ها بر دامنه‌ای از رفتارهای مختلف سلامت تمرکز کرده‌اند و مشکلات خاص استفاده از هر مدل‌ شناخت اجتماعی را توضیح می‌دهند.

نویسندگان: مارک کارنر و پاول نورمن

مترجمان: دکتر یداله قاسمی پور و سمیه عباس پور

دیدگاه خود را بنویسید