کتاب سبکها و مهارتهای ارتباطی به چاپ هفتم رسید

تحقق اهداف هشیار یا ناهشیار به عنوان تابعی از نیازها خواسته هر فردی است. این خواسته معنابخش و محرک زندگی است و در انسان به عنوان گونه ای اجتماعی در تعامل با محیط حاصل می شود. ازاین رو، موفقیت در گرو ارتباط کارآمد و اثربخش با محیط اجتماعی است. اثر حاضر به تحلیل مفهومی و فنون عملی ارتباط بین شخصی می پردازد و کیفیت ارتباط شخص با شخص را تعریف و تفسیر می کند. این کیفیت می تواند مخرب یا سازنده باشد. حرکت از ارتباط مخرب به سازنده، خودآگاهی، نگاه، و عملی را می طلبد که در این کتاب به تصویر کشیده شده است.

9 مرداد 1400

0 responses on "کتاب سبکها و مهارتهای ارتباطی به چاپ هفتم رسید"

Leave a Message

نماد اعتماد الکترونیکی

1400 © تمامی حقوق این سایت به موسسه بینش نو (دکتر نیما قربانی) تعلق دارد.