چاپ دوم کتاب از خط تا مثلث تعارض منتشر شد

2018/02/06
14 بازدید
چاپ دوم کتاب از خط تا مثلث تعارض منتشر شد

_
کتاب حاضر بر محور احساسات، اضطراب از تجربه آنها، و دفاع از خود در برابر این احساسات آغشته به اضطراب استوار است. دفاع در مفاهیم روانکاوی شیوه تحریف و گریز از واقعیت و احساسات است که مبنای رنج و زجر آدمی، مولد مشکلات ارتباطی، و بازدارنده مواجهه خردمندانه با دردهای زندگی است. در این کتاب، دفاعها در چهار مقوله بهم پیوسته بدوی، واپس رونده، سرکوبگر، و عایق بندی بررسی میشوند. افزون بر این ماهیت عینی اضطراب و همچنین هیجانها و احساساتی که عمدتأ مولد اضطراب و واکنشهای دفاعی اند نیز تشریح شده است. بنابراین، درک جامعی از مفهوم مثلث تعارض و پیش زمینههای آن در این کتاب فراهم شده است. در پیوست کتاب نیز فهرستی از همه دفاعهایی که تا به حال به هر شکلی مورد اشاره و توجه نظریه پردازان قرار گرفته آمده است.

دیدگاه خود را بنویسید