آن چیست که تعلق و آزادی را یکجا جمع می کند، آنم آرزوست!

آن چیست که تعلق و آزادی را یکجا جمع می کند، آنم آرزوست!

نرم افزار سخت افزار را می سازد و بعد نرم افزار تابع و اسیر سخت افزار می شود. اسیر مصنوع خود می شویم و این فرایند همیشه آزادی ما را تهدید می کند، همان گونه که آزادی ما دلبستگی های ما را تهدید می کند. آن چیست که تعلق و آزادی را یکجا جمع می کند، آنم آرزوست!

0 responses on "آن چیست که تعلق و آزادی را یکجا جمع می کند، آنم آرزوست!"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture