آرمانی‌سازی

آرمانی‌سازی

در این قسمت:
* تعارض بنیادین گرایش به آرمانی‌سازی و نقصان همیشگی واقعیت‌ها
* پذیرش ناکامی گریزناپذیر گرایش به آرمانی‌سازی
* ضرورت تحمل نقصان واقعیت‌ها برای توسعه فردی و جمعی

0 responses on "آرمانی‌سازی"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture