کتاب

12

مهر'97

کتاب چای با فروید تجدید چاپ شد

این کتاب، که بخشی از آن تخیلی و بخش دیگر دربردارنده‌ی بررسی های موردی است، شما را با برخی از مهم‌ترین ایده‌های قدیمی و جدید در زمینه‌ی روان‌درمانی آشنا می‌کند. این اثر نحوه‌ی نگاه شما را به ماهیت هیجان‌ها، ریشه‌ی رنج‌های هیجانی و اثرگذاری روش مدرن گفت و گو درمانی تغییر خواهد داد.

Read More

26

بهمن'94

امید برای فروش: صنعت کتب خودیاری

اگر سری به بخش‌های مربوط به کتب خودیاری کتاب‌فروشی‌ها و نیز قفسه‌های کتاب‌هایی بزنید که قول می‌دهند زندگی شما را …

Read More