پندرهایی درباره روانکاوی

23

شهریور'98

پندارهایی درباره روانکاوی

پندارهایی درباره روانکاوی پندار یک: روانکاوی متمرکز بر گذشته است که قابل تغییر نیست. واقعیت: روانکاوی چگونگی تجربه فرد در …

بیشتر
Hide picture