چگونه توهم قدرت مطلق رنگ می‌بازد؟

در این قسمت: واقعیت‌هایی که توهم بهترین بودن را می‌زداید واکنش هیجانی اولیه به ناکامیِ پندارِ قدرت و حس محق …