رابطه ها

24

مهر'97

قتل رابطه یا مرگ رابطه

هر چیزی تولد و حیات و مرگی دارد، چه جسمی و چه ذهنی. روابط انسانی نیز تولد و مرگی دارند. …

بیشتر
Hide picture