حضور

12

بهمن'94

ماهیت حیات ذهنی چیست؟

اگر به حیات ذهنی انسانی دقت کنیم، متوجه می‌شویم که فعالیت ذهنی در قالب مجموعه‌ای از افکار و تصاویر تجلی …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture