تعلق

24

بهمن'94

ناامیدی و خشونت در سایه تکثر و حصر

بشر در همه ابعاد زندگی ذهنی، و نه فقط اعتقادات، دائماً در معرض نسبی‌گرایی و حصرگرایی افراطی است. حصرگرایی افراطی …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture