بایگانی برچسب: تعارض بنیادین گرایش به آرمانی سازی و نقصان همیشگی واقعیت ها