اکسی توسین

30

دی'94

بیوشیمی عشق: فرضیه اکسی توسین

مسیرهای تکاملی که از خزندگان تا پستانداران طی شده است، ظهور سیستم‌های آناتومیک منحصر به‌فرد و مکانیزم‌های بیوشیمیایی‌ای را ممکن …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture