مدیریت خودشیفته

اداره یک زندگی، یک خانواده، یک کلاس، یک سازمان، یک شهر، و یک جامعه به دست افرادی با این رفتارها …