آن چیست که تعلق و آزادی را یکجا جمع می کند، آنم آرزوست!

آن چیست که تعلق و آزادی را یکجا جمع می کند، آنم آرزوست! نرم افزار سخت افزار را می سازد …