زنده

17

مهر'0

عشق و تمدن (آنلاین)

پرسش از فروید با خوانشی از اروس و تمدن مارکوزه

Read More

05

مهر'0

مبانی فلسفی روانکاوی (دوره دوم/آنلاین)

سرفصل‌های تفصیلی: ۱) سه چرخش در ذهن روانکاو-درمانگر شناخت درون‌باش جهان، انسان و … (اسپینوزا-کانت) بررسی دیالکتیکی تاریخ روان (هگل-مارکس) …

Read More

04

مهر'0