زنده

25

دی'0

سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره نهم/آنلاین)

خوانش متونِ آموزشیِ محوری پیش‌نیاز: سطح یک و دو

Read More

25

دی'0

سطح دو. اصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (دوره پانزدهم/آنلاین)

سرفصل‌های سطح دو (ISTDP) مفروضه‌های رویکردهای روان‌پویشی مفاهیم اصلی در رویکرد روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (ISTDP) مقایسه روانکاوی کلاسیک …

Read More

25

دی'0

سطح یک. اصول روان درمانی (دوره پنجم/آنلاین)

سرفصل‌ها آشنایی با روان‌حرفه‌ها و حد و حدود آنها آشنایی با انواع روان‌درمانی آشنایی با روان‌درمانیِ شواهد بنیاد ابعاد صلاحیت …

Read More