کارگاه تخصصی تربیت مشاور و درمانگر جنسی

22

فروردین'98

کارگاه تخصصی تربیت مشاور و درمانگر جنسی (سطح مقدماتی)

کارگاه تخصصی تربیت مشاور و درمانگر جنسی (سطح مقدماتی) دکتر فرشید مرادیان تحت نظارت دکتر نیما قربانی زمان دوره: ۴ …

Read More