پندارهایی درباره روان‌درمانی

02

شهریور'98

پندارهایی درباره روان‌درمانی

پندارهایی درباره روان‌درمانی پندار یک: فقط افراد دیوانه نیاز به روان‌درمانی دارند. واقعیت: درحالی‌که افراد واقعاً دیوانه (روان‌پریش) به روان‌درمانی …

Read More