پندارهایی درباره خودکشی

19

مرداد'98

پندارهایی درباره خودکشی

پندارهایی درباره خودکشی پندار یک. صحبت یا پرسش درباره خودکشی ممکن است به اقدام به خودکشی بینجامد. واقعیت. اگر فردی …

بیشتر
Hide picture