آرمانی‌سازی

آرمانی‌سازی در این قسمت: * تعارض بنیادین گرایش به آرمانی‌سازی و نقصان همیشگی واقعیت‌ها * پذیرش ناکامی گریزناپذیر گرایش به …