بررسی اعتبار میان‌فرهنگی شفقت خود در جوامع مختلف از جمله ایران با همکاری دکتر نیما قربانی

بررسی اعتبار میان‌فرهنگی شفقت خود در جوامع مختلف از جمله ایران با همکاری دکتر نیما قربانی سازه شفقت خود اولین‌بار …