نظرگاه

19

بهمن'94

موضع و موضع‌گیری در دیالوگ (۱)

فرایند دیالوگ، بالذات در یک موقعیت زمانی و مکانی رخ می‌دهد و این موقعیت زمانی و مکانی، در ماهیت از …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture