منِ داننده

14

بهمن'94

هویت و دیالوگ

اگر دیالوگ، نوعی ارتباط بر مبنای موافقت و مخالفت، و پرسش و پاسخ است، چه موجودی حاجت به ارتباط، و …

بیشتر
Hide picture