مرجع قدرت

15

خرداد'99

شما تا چه حد از مرجع قدرت پیروی می‌کنید؟

شما تا چه حد از مرجع قدرت پیروی می‌کنید؟ این آزمایش کلاسیک در روانشناسی را از یاد نبریم. آیا اگر …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture