مرجع قدرت

15

خرداد'99

شما تا چه حد از مرجع قدرت پیروی می‌کنید؟

شما تا چه حد از مرجع قدرت پیروی می‌کنید؟ این آزمایش کلاسیک در روانشناسی را از یاد نبریم. آیا اگر …

Read More