ماگ

24

دی'94

انگیزه درونی،خودشناسی و سلامت روان

نظریه خودمختاری با تأکید بر نیازهای بنیادین روان‌شناختی که وجه‌ای جهان‌شمول دارند، ارگانیسم انسانی را دارای ماهیتی از پیش فعال …

بیشتر
Hide picture