غرق شدن در خود و نیت‌های خود

26

مهر'98

همدلی و درک اثر رفتار خود بر دیگران

همدلی و درک اثر رفتار خود بر دیگران در این قسمت: * غفلت از مشاهده اثر عمل خود بر دیگری …

Read More