طبیب یا قلندر

04

اسفند'97

طبیب یا قلندر: خوانشی دیگر از سودای خوش

طبیب یا قلندر: خوانشی دیگر از سودای خوش دکتر حمیدرضا غریبی این یک برداشت آزاد از کتاب سودای خوش است، …

بیشتر
Hide picture