ضرورت توازن مشاهده و صَرف نیرو برای تغییر

23

فروردین'98

روان‌درمانی: تسهیل‌گر اختیار؟

در این قسمت: * تمایز تلاش کورکورانه و تلاش آگاهانه * پیامدهای معکوس تقلا برای تغییر * ضرورت توازن مشاهده …

بیشتر
Hide picture