سومین مدرک روان‌درمانگری پویشی فشرده و کوتاه‌مدت

22

آذر'97

صدور سومین مدرک پایان دوره سوپرویژن روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (ISTDP)

صدور سومین مدرک پایان دوره سوپرویژن روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (ISTDP) سومین مدرک روان‌درمانگری پویشی فشرده و کوتاه‌مدت با …

Read More