روانشناسی

14

اسفند'94

تجلی ماهیت ارتباطی انسان در چیست؟

آدمی را از ارتباط گریزی نیست. این جمله غلط است. باید گفت: آدمی ذاتاً در تکاپوی ارتباط و پیوند است. …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture