خوانش گزینشی متون آموزشی محوری ۲

11

مرداد'99

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP)

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) خوانش گزینشی متون آموزشی محوری ۲ (دوره دوم مجازی) “Mastering Intensive Short-Term Dynamic …

Read More