خوانشِ متونِ آموزشیِ محوری ۱

17

شهریور'99

سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (پنجمین دوره/مجازی)

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) سطح ۳. هم‌آفرینی تغییر (دوره پنجم؛ مجازی) ‘Co-Creating Change’ دکتر فرشید مرادیان با …

Read More