کتاب تپش هستی: درآمدی بر نظریه و متد بنیان منتشر شد

نویسنده: فرشته میرهاشمی نشر: بینش نو درباره کتاب: در بازی زندگی هر آنچه تجربه کرده‌ای گذشته است و گذشته گذشت؛ …