تمایز تلاش کورکورانه و تلاش آگاهانه

23

فروردین'98

روان‌درمانی: تسهیل‌گر اختیار؟

در این قسمت: * تمایز تلاش کورکورانه و تلاش آگاهانه * پیامدهای معکوس تقلا برای تغییر * ضرورت توازن مشاهده …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture