تغییر: دانش یا بینش؟

20

اردیبهشت'98

تغییر: دانش یا بینش؟

تغییر: دانش یا بینش؟ در این قسمت: * تمایز دیدن و دانستن * تمایز دیدن فرایند و دانستن نتیجه * …

بیشتر

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture