Level 2-Form 4-Short term therapy-Q46

2021/10/29
8 بازدید

براساس تحقیقات عصب شناختی گایلارد؛ پدیده تکرار در انتقال، یا در روابط جاری بیمار نمونه ای از آسیب شناسی کنش وری نیمکره چپ است.

دیدگاه خود را بنویسید