Level 2-Form 4-Short term therapy-Q45

2021/10/29
13 بازدید

براساس تحقیقات عصب شناختی گایلارد؛ علت بیماری های هیستری و بدنی سازی و نشانه های روان تنی، تخلیه اطلاعات و احساسات نیمکره راست به دلیل مهار فزاینده توسط نیمکره چپ می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید